Regulamin

§1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mazda Design 2018 – reVISION”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Republic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tagore 3/68, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254879 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Przyrzekającym nagrody jest Mazda Motor Logistics Europe NV Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgia, Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291999, nr NIP 1070008473 (zwany dalej „Przyrzekającym Nagrody”).
 3. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 1 maja 2018 r.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie:
  od dnia
   05 marca 2018 r. od godz. 12:00 do dnia 01 maja 2018r. do godz. 23:59 poprzez stronę internetową o adresie www.mazdadesign.pl (zwaną dalej „Serwisem”).
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone w Serwisie w terminie do dnia 10 czerwca 2018 r.
 4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.

§3. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne lub zespoły. Uczestnikami (czy to samodzielnie, czy w ramach zespołów) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w § 4 ust. 9 Regulaminu;
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych.
 3. W konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem, że praca zostanie zgłoszona przez jednego Uczestnika – Lidera zespołu, natomiast pozostali członkowie zespołu dołączą skan wypełnionego i podpisanego przez siebie specjalnego oświadczenia, które można pobrać z Formularza zgłoszeniowego w Serwisie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu.
 5. W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej zgłaszane lub nagradzane w innych konkursach.
 6. Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 6 ust. 2.

§4. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w postaci projektu graficznego w jednej lub w kilku wybranych przez Uczestnika kategoriach:
  1. CZŁOWIEK – osobisty środek transportu;
  2. PRZESTRZEŃ – garaż dla modelu Mazda Vision Coupe;
  3. ZNAK – znak (logo/logotyp) lub plakat promujący ideę „wykonane ręcznie” lub „w znacznym stopniu z wykorzystaniem pracy rąk”.
 2. Wybierając kategorię CZŁOWIEK wskazaną ust. 1 pkt 1), Uczestnik będzie musiał zaprojektować:
  osobisty środek transportu (MJO – mobilna jednostka osobista) przeznaczony do samodzielnego poruszania się po mieście. Obiekt może być napędzany siłą mięśni, energią odnawialną albo innego rodzaju napędem. Projekt pojazdu powinien nawiązywać do zasad stylistyki KODO, a jego konstrukcja stanowić połączenie naturalnych i nowoczesnych materiałów. Punktem wyjścia do projektu ma być człowiek, jego ciało, potrzeby, sposób odczuwania przyjemności i doznawania piękna. 
 3. Wybierając kategorię PRZESTRZEŃ wskazaną w ust. 1 pkt 2), Uczestnik będzie musiał zaprojektować:
  garaż (zewnętrzną bryłę), który będzie stanowił idealne dopełnienie modelu koncepcyjnego Mazda Vision Coupe, samochodu jednocześnie futurystycznego i bardzo tradycyjnego w swoim kształcie. Projekt garażu ma zaakcentować nowoczesność tego modelu, jego minimalistyczne piękno, wyrafinowaną prostotę oraz niezwykłą grę świateł na karoserii. W pracy należy wziąć pod uwagę w jaki sposób projektowany obiekt ma funkcjonować w otaczającej przestrzeni.
 4. Wybierając kategorię ZNAK wskazaną w ust. 1 pkt 3, Uczestnik będzie musiał zaprojektować:
  uniwersalny znak promocyjny (logo/logotyp) lub plakat promujący ideę: „przedmiotu wykonanego ręcznie” (hand made) lub „w znacznym stopniu z wykorzystaniem pracy rąk” (hand touch). Znak powinien być graficzną formą „certyfikatu” który w jednoznaczny sposób będzie oznaczał i promował przedmioty o indywidualnym, autorskim charakterze, wykonane ręcznie lub w znaczącym stopniu ręcznie. Plakat powinien nawiązywać do idei odradzania się rzemiosła i tradycyjnych technik przemysłowych oraz czytelnie i oryginalnie promować wartość jaką jest współczesne rękodzieło.
 5. Prace konkursowe powinny być zgłaszane w formatach wskazanych w §5 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu.
 6. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac konkursowych, zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu, z tym że w ocenie prac będą brane pod uwagę: 
  1. Zgodność z tematem Konkursu i zadaniami postawionymi w każdej z kategorii,
  2. Kreatywność i innowacyjność projektu,
  3. Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
  4. Wrażliwość i wartość estetyczna projektu,
  5. Nawiązanie do zasad filozofii projektowania KODO.
 7. Prace konkursowe Uczestnik zgłasza do Konkursu za pomocą formularza dostępnego w Serwisie (zwanego dalej „Formularzem”).
 8. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę konkursową, jednak niezależnie od liczby nadesłanych prac, jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody.
 9. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien – przy pomocy Formularza:
  1. wybrać kategorię, w której startuje zgodnie z ust. 1,
  2. podać tytuł, opis pracy konkursowej wskazanej w ust. 1,
  3. wysłać pracę konkursową na temat wskazany w ust. 1,
  4. podać adres poczty elektronicznej,
  5. podać nick – unikalną nazwę (niezawierającą danych osobowych ani innych elementów obiektywnie umożliwiających rozpoznanie Uczestnika), która może zawierać wyłącznie litery a-z i cyfry 0-9; bez polskich znaków, pauz i znaków specjalnych,
  6. podać swoje imię i nazwisko,
  7. podać numer telefonu kontaktowego,
  8. podać miejscowość będącą miejscem zamieszkania,
  9. podać nazwę uczelni, na której Uczestnik ukończył studia oraz ukończony kierunek studiów lub nazwę uczelni której Uczestnik odbywa studia oraz kierunek odbywanych studiów (w tym wypadku podać rok odbywanych studiów),
  10. dołączyć portfolio dotychczasowych prac Uczestnika w formacie PDF – nie cięższe niż 6 MB,
  11. zaakceptować wymagane w Formularzu pola (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu, oświadczenie, że Uczestnik jest jedynym twórcą pracy konkursowej),
  12. w wypadku zespołów dołączyć skany oświadczeń innych członków zespołu;
  13. odpowiedzieć na pytanie, skąd dowiedział się o Konkursie,
  14. podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
 10. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami jest następujący:
  1. po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia pracy w Konkursie,
  2. praca konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem,
  3. jeśli praca zostanie zaakceptowana przez Organizatora Uczestnik otrzymuje powiadomienie o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu,
  4. jeśli praca zostanie odrzucona przez Organizatora jako niezgodna z Regulaminem, do Uczestnika wysyłane jest odpowiednie powiadomienie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu lub są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu. 

§5. PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłasza pracę konkursową w Serwisie zgodnie z § 4 ust. 9 powyżej.
 2. Projekt – praca konkursowa – powinien być przygotowany w następującym formacie:
  1. grafiki (w tym zdjęcia) – maksymalnie 4 pliki po 10MB każdy – w formacie JPG, GIF, BMP, TIFF, PNG,
  2. rozmiar maksymalny (sugerowany) to A2 poziom (594×420 mm), 72 DPI (tj. 1684×1191 px), przestrzeń barwna RGB.
 3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie przy pomocy Formularza. Prace konkursowe złożone w inny sposób (np. list, e-mail) nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Praca nie może w jakikolwiek sposób być opatrzona danymi osobowymi Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jak też żadnym znakiem towarowym, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Przyrzekający Nagrody.
 5. Uczestnik oświadcza, iż jego praca nie została i nie będzie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.
 6. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej (z zastrzeżeniem § 3 ust. 3), oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 7. W przypadku, jeżeli praca konkursowa zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „pr. aut.”, Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 10 poniżej i przeniesienia praw, jeśli ma zastosowanie, zgodnie z ust. 10 poniżej, jak również, że praca konkursowa nie stanowi opracowania w rozumieniu ww. ustawy.
 8. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym poprzez:
  1. rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności w Serwisie;
  2. rozpowszechnianie wizerunku w ewentualnie wytworzonych modelach lub makietach projektów zgłoszonych w konkursie;
  3. wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Przyrzekającego Nagrody, a w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
 9. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
 10. Laureat Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania listy Laureatów w Serwisie, udziela Przyrzekającemu Nagrody niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji oraz praw zależnych z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji, do dnia zawarcia poniższej umowy pisemnej przeniesienia autorskich praw majątkowych. W terminie 7 dni od dnia wezwania przez Przyrzekającego Nagrody Laureat zobowiązuje się do zawarcia z Przyrzekającym Nagrody, w związku z przyznaniem nagrody, na zasadzie art. 921 §3 k.c., pisemnej nieodpłatnej umowy przenoszącej pełnię autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej Uczestnika będącego Laureatem na Przyrzekającego Nagrody, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania nagrody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Przyrzekającego Nagrody, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,
  5. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),
  6. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego i wzoru użytkowego,
  7. w zakresie wytwarzania zgodnie z pracą konkursową stanowiącą projekt makiet, a następnie korzystania z takich egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie,
  8. korzystania z takich egzemplarzy w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi.
 11. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureat Konkursu gwarantuje przeniesienie na Przyrzekającego Nagrody prawa zależnego do pracy konkursowej, w tym prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie powyższym, wraz z prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego opracowania, w tym bez podawania imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat gwarantuje, że (i) nie zachowuje prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej (ii) nie będzie wykonywał swoich osobistych praw autorskich względem Przyrzekającego Nagrody, w szczególności w zakresie nadzoru i upoważnienia Przyrzekającego Nagrody do wykonywania autorskich praw osobistych w jego imieniu.
 12. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych, Strony postanowią, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych Laureatów, Organizator nabywa własność egzemplarzy, jeśli dotyczy, nagrodzonych projektów.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, zdjęć) przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody na potrzeby Konkursu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10, a w szczególności w Serwisie, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania Konkursu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Uczestnik wyraża zgodę, żeby prace konkursowe zamieszczone w Serwisie były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika. W takiej sytuacji prace konkursowe będą oznaczone nickiem podawanym przez uczestnika w chwili zgłoszenia do Konkursu.
 14. Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

§6. WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa) w składzie: Kevin Rice – Honorowy Przewodniczący Jury, Maja Ganszyniec, Anna Grużewska, Maciej Jakub Zawadzki, Edgar Bąk, Marcin Rusak zwane dalej „Jury”. Skład Jury może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie w Serwisie.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, podczas obrad Jury wyłoni 3 (trzech) następujących Laureatów Konkursu:
  1. Laureat Pierwszej Nagrody w kategorii CZŁOWIEK;
  2. Laureat Pierwszej Nagrody w kategorii PRZESTRZEŃ;
  3. Laureat Pierwszej Nagrody w kategorii ZNAK.
 3. Dodatkowo Jury może jednej z nagrodzonych prac przyznać tytuł GRAND PRIX.
 4. Dodatkowo Jury może przyznać innym pracom niż prace Laureatów wyróżnienia specjalne.
 5. Dodatkowo Organizator może wyróżnić dowolne parce zgłoszone w Konkursie ich publiczną prezentacją podczas specjalnej wystawy pokonkursowej.
 6. Po wyłonieniu przez Jury Laureatów Organizator ma prawo zwrócić się do autorów prac zgłoszonych w Konkursie o wprowadzenie zmian niezbędnych do ich publicznej prezentacji.
 7. Organizator i Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Pierwszych Nagród w poszczególnych kategoriach (ust. 2 pkt 1) – 3) i tytułu GRAND PRIX oraz wyróżnień w przypadku, jeśli żadna praca konkursowa nie spełni warunków Konkursu lub w ocenie Jury żadna praca konkursowa nie spełni kryteriów wskazanych w ust. 6.
 8. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Jury obecnych na posiedzeniu oraz informację o nagrodzonych lub wyróżnionych przez nich pracach. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury i będzie przechowywany w siedzibie Przyrzekającego Nagrody.
 9. Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu i zadaniami postawionymi w każdej z kategorii oraz nawiązania do zasad filozofii KODO.
 10. Jury, kierując się kryteriami opisanymi w ust. 6 powyżej, spośród wszystkich prac konkursowych zgłoszonych w poszczególnych kategoriach, wybierze w każdej kategorii jedną najlepszą pracę, której autor będzie Laureatem Pierwszej Nagrody, odpowiednio, w kategorii CZŁOWIEK, PRZESTRZEŃ i ZNAK. Decyzja Jury jest ostateczna.
 11. W przypadku, w którym w trakcie wyboru najlepszych prac w Konkursie głosy członków Jury rozłożą się w stosunku 50:50, lub w którym Jury nie będzie mogło podjąć wspólnych decyzji dotyczących wyboru Laureatów rozstrzygający wybór należy do Honorowego Przewodniczącego Jury.
 12. Wyniki Konkursu – wybór Jury – zostaną ogłoszone w Serwisie najpóźniej do dnia: 10 czerwca 2018 r. poprzez zamieszczenie listy prac Laureatów oraz wyboru grafik zgłaszanych przez nich projektów.

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Przyrzekającego Nagrody.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1. dla Laureata wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 1) – Pierwsza Nagroda w kategorii CZŁOWIEK: 1 (słownie: jedna) nagroda składająca się z:
   1. nagrody pieniężnej w wysokości 11.111 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 10.000 PLN,
   2. specjalnej statuetki sygnowanej jako nagroda w kategorii CZŁOWIEK Konkursu.
  2. dla Laureata wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 2) – Pierwsza Nagroda w kategorii PRZESTRZEŃ: 1 (słownie: jedna) nagroda składająca się z:
   1. nagrody pieniężnej w wysokości 11.111 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 10.000 PLN,
   2. specjalnej statuetki sygnowanej jako nagroda w kategorii PRZESTRZEŃ Konkursu,
   3. możliwości realizacji na koszt Przyrzekającego Nagrody makiety projektu „garaż dla modelu Mazda Vision Coupe” zgodnie ze zwycięskim projektem, w studio projektowym MJZ Macieja Zawadzkiego; właścicielem makiety pozostaje Przyrzekający Nagrody.
  3. dla Laureata wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 3) – Pierwsza Nagroda w kategorii ZNAK: 1 (słownie: jedna) nagroda składająca się z:
   1. nagrody pieniężnej w wysokości 11.111 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 10.000 PLN,
   2. specjalnej statuetki sygnowanej jako nagroda w kategorii ZNAK Konkursu.
 3. Ponadto Laureat GRAND PRIX otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 5555,- PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 5.000 PLN.
 4. W e-mailu, podanym przez Laureata w Formularzu, Organizator prześle Laureatowi projekt umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, o której mowa w §5 ust. 11 Regulaminu. Laureat jest zobowiązany wydrukować umowę w dwóch egzemplarzach, uzupełnić swoje dane, podpisać umowę i przesłać do Przyrzekającego Nagrody na adres wskazany w umowie oba podpisane egzemplarze umowy. Przyrzekający Nagrody podpisze otrzymane od Laureata egzemplarze umowy i jeden z nich, podpisany przez obie strony, odeśle do Laureata.
 5. W przypadku, gdy Laureat w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia nie odpowie na powiadomienie o wygranej wskazując pełne dane niezbędne do podpisania umowy, o których mowa w ust. 4 oraz nie prześle do Przyrzekającego Nagrody podpisanych egzemplarzy umowy, o czym mowa w ust. 4 powyżej, Organizator prześle Laureatowi e-mail wyznaczający mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator i Przyrzekający Nagrody zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne miejsce według członków Jury.
 6. Nagrody zostaną wydane Laureatom po przesłaniu przez nich danych wskazanych w ust. 4 powyżej oraz po przesłaniu przez nich egzemplarzy umowy, o czym mowa w ust. 5 powyżej. Nagrody pieniężne zostaną przelane na wskazane przez Uczestników konta do dnia 31.08.2018 r. Pozostałe nagrody będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w razie ich braku zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi pomiędzy Przyrzekającym Nagrody a Laureatem.

§8. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy, wypełniając Formularz i przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody w celach związanych z Konkursem, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Przyrzekający Nagrody.
 3. Przyrzekający Nagrody udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestników na podstawie odrębnej umowy, na cele związane z realizacją Konkursu i wydaniem nagród w trybie art. 31 u.o.d.o.
 4. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.
 5. Uczestnik może w Formularzu udzielić Przyrzekającemu Nagrody dodatkowo dobrowolnie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych również na cele związane z promocją Przyrzekającego Nagrody (marketing bezpośredni) oraz na dostarczanie informacji handlowych Przyrzekającego Nagrody. Udzielenie takiej zgody nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@mazdadesign.pl, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, nick podany w Formularzu, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem – w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.

§10. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU FACEBOOK

Przyrzekający Nagrodę i Organizator zwalniają serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.mazdadesign.pl.